ผู้จัดทำ

ชื่อ นางสาวชลิดา ประไทยเทพ รหัส 62107426213

สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)

คณะ วิทยาการจัดการ